Bra test for nye Høvik!

På første dag uten timebestillinger på Høvik var det mange hydrogenbiler som tok turen til stasjonen.  Linje II nå er satt i test-modus, og derfor kunne flere biler enn vanlig komme innom. Hele 18 biler valgte å tanke i dag.  

Linje II er nå i testfasen for å trimme inn alle funksjoner.  Det er derfor viktig at det kommer inn en del biler som tanker, slik at parameterne kan settes riktig. Med dagens fremmøte ser vi at datagrunnlaget fort blir godt.

Hynion vil fortsette med dette mønsteret ut uken, og vil deretter få de eksterne inspektørene inn for å verifisere at stasjonen oppfyller alle krav i henhold til lover og forskrifter.  Deretter vil begge linjer åpnes for fri tanking.

Første prøvefylling gjennomført

Teknisk sjef Pål Midtbøen i Hynion er fornøyd med at første bil er fylt på den nye linjen på Høvik.

På Høvik linje II ble den første bilfyllingen gjennomført i dag.  Den nye tilveksten til stasjonen på Høvik gjennomgår nå utstrakt testing og tetthetskontroll før den skal settes i regulær drift i nær fremtid.  Dette vil mer enn doble kapasiteten på Høvik og gjøre timebestilling overflødig.

Det vil bli gjennomført en del prøvefyllinger i denne og neste uke, og når anlegget er innkjørt og inspektørene har foretatt sin ferdigkontroll vil vi sette anlegget i regulær drift.  Vi vil sende ut melding til alle våre kunder når det skjer.

Hynion inngår avtale om hydrogenleveranse til Renova

Gøteborgselskapet Renova er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi, og skal nå sette sin første hydrogendrevne lastebil i drift.  Renova henter inn avfall fra Gøteborg og Vestregionen, og har stor tro på at hydrogendrevne lastebiler vil være en meget god løsning til dette formålet.  Hynion og Renova signerte i dag en forsyningsavtale og er klare for å starte samarbeidet.  Hynion vil levere hydrogen til lastebilene fra sin stasjon i Gøteborg.

Renova, Powercell, Scania og JOAB har i samarbeid utviklet en lastebil med elektrisk fremdrift.  Både fremdrift, lasting og komprimering skjer med strøm produsert via en brenselcelle hvor energien kommer fra hydrogen.  «Elektrifisering med hjelp av brenselceller som drives av hydrogen er et meget interessant alternativ for tunge nyttekjøretøy som lastebiler som henter inn avfall» konstaterer Hans Zackrisson, sjef for kjøretøyutvikling hos Renova.

VD for Hynion Sverige AB, Kurt Dahlberg ser frem til å starte dette samarbeidet.  «Vi har lenge jobbet med å forsyne pionerene som vil gå over til det miljøvennlige drivstoffet hydrogen.   Vi har levert til vintertesting av biler i Arjeplog, vi leverer til tidlige hydrogenbilbrukere i Norge, og nå går vi også inn på forsyning av lastebiler.»

«Hynion skal nå ta fatt på arbeidet med å få åpnet stasjonen vi nylig overtok i Gøteborg» sier Ulf Hafseld, administrerende direktør for Hynion AS i Norge. Hynion tar nå fatt på arbeidet med å få åpnet stasjonen vi nylig overtok i Gøteborg» sier Ulf Hafseld, administrerende direktør for Hynion AS i Norge.  «Teknologien kjenner vi godt fra andre stasjoner vi har i drift, men grunnet reise-restriksjoner fra Corona har vi ennå ikke fått startet arbeidet med å få gjenåpnet stasjonen.  Hynion kommer tilbake med nærmere informasjon om når stasjonen kan åpnes for trafikk igjen.»

Hynion AS leverer i dag hydrogen til alle Osloregionens hydrogenbiler, og opplever stor etterspørsel.  Kapasiteten på stasjonen på Høvik er for lengst overskredet, og skal nå økes. Etter sommerferien vil stasjonen stå klar med doblet kapasitet for å levere til alle de som ønsker å kjøre hydrogenbil. 

Hydrogenbilistene krever flere hydrogenstasjoner

Det var godt fremmøte i dag på Hynions hydrogenstasjon på Høvik under markeringen Hydrogenbilforeningen og Hynion hadde arrangert for å få fokus på arbeidet med å få flere hydrogenstasjoner.  

Nesten 40 hydrogenbiler fylte plassen foran hydrogenstajonen

I Regjeringens Hydrogenstrategi som ble fremlagt tidligere denne uken var det ingen tiltak som gir håp for hydrogenbilistene om en bedre og tryggere drivstofforsyning. Situasjonen er meget anstrengt etter at to nettverk av hydrogenstasjoner er stengt ned de siste to årene.

Hydrogenbilistene opplever i dag en meget krevende situasjon med kun én offentlig tilgjengelig hydrogenstasjon i Norge hvor tanking kun er tilgjengelig etter timebestilling.

Hydrogenbiler er et meget godt klimatiltak, og skal Regjeringen nå målet om kun å selge nullutslipps­biler i 2025 må hydrogenbiler være en del av løsningen.  Det norske befolkningen må få tilgang til gode alternativer til dagens fossilt drevne biler, og for mange vil hydrogenbil kunne være et naturlig valg.  Med en utbygging av 25 stasjoner rundt om i Norge over de neste 4-5 årene, vil hydrogenbil kunne bli et reelt alternativ for mange.

Vi krever at det må bygges ut mer infrastruktur for hydrogen i Norge.  I første omgang:

  • De stengte stasjonene i Bergen, Hvam og Porsgrunn må gjenåpnes.
  • Det må etableres 25 stasjoner som dekker minimum 80 % av landet innen 2025.
  • Offentlige myndigheter må etablere virkemidler som fremskynder utbyggingen og ikke bremser den slik dagens virkemidler gjør.
  • Det offentlige må ta en sentral rolle i utbygging og finansiering.

Med dette kan hydrogenbilen etableres som et alternativt valg og brukerne får en ny null­utslipps­løsning som har komplementære egenskaper til elbilene.  Spesielt der man skal kjøre lenge eller langt, eller der hvor det er begrenset tid eller mulighet for ladepauser kan hydrogen­­bilen bli et foretrukkent valg for brukerne.  Dette reduserer klimautslipp og gir større sannsynlighet for at nasjonens klimamål kan nås.  Samtidig bidrar dette til utvikling av grønn norsk teknologi og norske arbeidsplasser.

Hydrogenbilforeningen og Hynion forventer derfor at Regjeringens hydrogenstrategi snarest følges opp av en handlingsplan for å ta utviklingen raskt videre.

Regjeringens hydrogenstrategi må følges opp av handlingsplaner

Den strategien som Regjeringen denne uken fremla, er en pekepinn om veien videre, men må snarest følges opp av konkrete handlingsplaner.  Den viktigste sett fra Hynions side, er en plan for å etablere et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner, slik at hydrogenbil kan bli et reelt alternativ når man skal velge ny bil.

Etter et par mislykkede forsøk på å bygge opp nettverk av stasjoner, både gjennom Hyop og Uno-X, må sentrale myndigheter inn i mye sterkere grad for å få etablert det første initielle nettverket.  Grunnen til dette, er at introduksjonen av hydrogen i transport­sektoren er mye mer krevende i startfasen enn det er å introdusere el-drift.  Der elbilene fikk en «flying start» ved at enhver tilgjengelig stikkontakt kunne brukes som drivstoffstasjon, må hydrogen ha dedikerte stasjoner på linje med tradisjonelle fossile drivstoff.  For de kommersielle aktørene er dette en kostbar oppgave, og vi ser det er krevende å få nødvendige investeringer på et så tidlig nivå med mye usikkerhet i utviklingen. Etter hvert vil normale kommersielle mekanismer fungere, og det offentlige engasjementet kan gradvis reduseres.

Enova må nå få et mandat med nye retningslinjer for etablering av de første 25 hydrogen­stasjonene i Norge.  Her må virkemidlene legges på linje med det som gis i andre land som ønsker å fase inn hydrogen i transportsektoren. Både USA, Japan og EU har vesentlig bedre ordninger enn Norge, og har forstått at det må mer til enn det Enova har i nåværende rammer.

Utviklingen i verden går slik at det vil bli behov for hydrogen i veitransporten.  Med stadig strengere utslippskrav er det nødvendig å benytte både hydrogen og batterier.  Hvordan distribusjonen mellom de to blir vet ingen i dag, men det er lite klokt å lukke døren for en løsning som det er stort behov for.  Antar man at 20 % av bilkjøpere i Norge ser det naturlig å velge hydrogenbil, utgjør dette fort en halv million biler.  Hynion jobber derfor videre for å innføre hydrogen i transportsektoren.

Et halvt år med stabil hydrogenforsyning

Hynions hydrogenstasjon på Høvik har nå vært i drift i et halvt år, og har sikret at de ca. 100 bileierne som kjører på hydrogen i hovedstadsområdet har kunnet bruke bilene sine. Et system med timebestillinger og fylling til redusert trykk har bidratt til å gjøre dette mulig.  Personellet i Hynion har hele tiden vært tett på og har raskt løst de problemene som har oppstått.  Stasjonen har dermed hatt tilnærmet 100 % oppetid, og kundene har fått nok drivstoff til å holde bilene på veien.  

Med den løsningen vi valgte for å gi «flest mulig, mest mulig hydrogen» ser vi at stasjonen enkelte dager har levert mer enn det dobbelte av det den var designet for.  Siden oppstart 21. november i fjor har det blitt utført 1600 bilfyllinger og levert 4500 kg hydrogen. Det betyr at det ble gjennomført 9 tankinger og levert 25 kg per dag i gjennomsnitt. Med tanke på at stasjonen opprinnelig var designet for maksimalt 20 kg per dag og at det kun er satt opp 8 fylletimer for tanking daglig, er dette en meget god prestasjon.

Etter en redusert etterspørsel under Corona-nedstengingen, ser vi at uttaket nå er tilbake til det normale.  Imidlertid ønsker kundene å fylle helt full tank, samt tanke når det passer dem.  Samtidig er det fortsatt noen biler som ikke er satt i drift og som snart skal på veien. Dette betyr at det er et sterkt behov for økt kapasitet veldig snart, og det løser vi når Linje II på Høvik kommer i drift.

Hynion er kommet langt med etablering av Linje II, selv om arbeidet har gått noe saktere enn forventet.  Mekanisk er stasjonen tilnærmet ferdig.  Denne uken ble tilstrekkelig strøm­tilførsel endelig satt inn av Hafslund i den lokale transformator-stasjonen slik at den nye stasjonsdelen kan kjøres for fullt.  Siden Linje II er kraftig ombygget er det nød­vendig å omprogrammere styringen av stasjonen.  Dessverre har vi har ikke fått nødvendig support fra leverandør av styrings­systemet, og har derfor besluttet å skifte system­leverandør hvor vi velger den samme løsningen som vi benytter på Linje I.  Vi forventer å ha nytt system på plass i løpet av et par uker, og kan da kjøre fullskala testing på stasjonen.

Foreløpig kan vi ikke sette en eksakt dato for åpning av Linje II, men vi forventer at mye er klart i løpet av et par-tre uker.  Inntil vi er klare, vil vi benytte timebestillingsløsningen.

Linje II på Høvik tar form

Tirsdag 21. april kom den ombygde konteineren med linje II på Høvik tilbake etter ombygging på verkstedet i Porsgrunn. Den er nå trygt plassert på Høvik og vi kan endelig ta fatt på arbeidet med å koble denne opp og kjøre den i gang.  

I de neste par ukene vil alle enhetene monteres sammen, og kobles sammen med forsyningslinje og dispenser.  Deretter kan uttesting begynne. Det er laget en helt ny styring av prosessen, og her skal alle trinn verifiseres før den kan erklæres klar for drift.  I løpet at et par uker vil vi se hvordan anlegget fungerer, og vi håper å få det i drift så snart som mulig etter det.

Hynion har inngått avtale med Kiwa om gjennomgang og sertifisering av anlegget, og de vil ta fatt på jobben så snart det er praktisk å gjennomføre den.

Når denne linjen kommer i drift, vil Hynion ha en redundant stasjon med to uavhengige linjer som i realiteten er to uavhengige stasjoner. Dette betyr veldig kort reisevei til neste stasjon dersom den ene stasjonen (linjen) går ned, samtidig som kapasiteten blir så god at kundene igjen kan få full tank uten timebestillinger.

Hynion ekspanderer til Sverige

Hynion signerte denne uken en avtale med Woikoski om kjøp av deres hydrogenstasjon i Gøteborg.  Stasjonen har det siste året vært stengt for tanking, og Hynion vil nå gjenåpne stasjonen slik at brukere i Gøteborg-regionen igjen kan få tanket hydrogen.

«Overtagelse av Gøteborgstasjonen er en god mulighet for Hynion til å etablere seg som leverandør av hydrogen drivstoff også i Sverige» uttaler Daglig leder Ulf Hafseld i Hynion AS.  «Hydrogen representerer et viktig nullutslippsdrivstoff som samfunnet har stort behov for i den omstillingen transportbransjen skal gjennom i de kommende årene.  Med denne overtagelsen kan vi raskere komme i gang med å gjennomføre våre planer i Sverige» fortsetter Hafseld.

Woikoski har som følge av endringer i sin strategi ikke lenger ønske om å drive sine hydrogenstasjoner videre. Hynion har avtalt at de også overtar en annen stasjon Wokoiski har bygget i Finland.  Styreleder Kurt Dahlberg i Hynion så tidlig potensialet til å få disse stasjonene til å bli nyttige i Hynions strategi for Sverige.  «Det er gledelig at Hynion nå får sin første stasjon i Sverige, og vi vurderer nå beste plassering for den andre stasjonen.  Selskapet Hynion er i sterk vekst og vil etablere flere stasjoner for å gi et godt tilbud til de som ønsker å gå over til hydrogen drivstoff» uttaler Dahlberg.

Stasjonen i Gøteborg vil gjennomgå en oppgradering før den settes i drift, og den vil bli håndtert gjennom selskapet Hynion Sverige AB.  Tidspunktet for gjenåpning er ennå ikke fastsatt.

Med dette oppkjøpet vil Hynion ha fire hydrogenstasjoner i sin portefølje.  I November i fjor åpnet stasjonen på Høvik i Norge som har betjent alle Osloregionens biler de siste fire månedene.  Stasjonen utvides med en ny forsyningslinje i samarbeid med Hyundai og Toyota, og dette vil sørge for å bedre kapasitet og forsyningssikkerhet når den er klar i slutten av april.  Stasjonen i Porsgrunn vil åpnes etter hvert som etterspørselen øker i regionen.

Metacon og Hynion går videre i sitt samarbeid

Metacon og Hynion har inngått en avtale hvor Hynion vil leie en hydrogengenerator fra Metacon. Reformeren vil ha en kapasitet til å produsere omtrent 40 Nm3 hydrogen i timen, hvilket er tilstrekkelig til å tanke 25 – 30 hydrogenbiler hver dag. Oppgradert biogass skal brukes som råstoff for hydrogenproduksjonen.

«Dette representerer et viktig skritt i Samarbeidsavtalen med Hynion og vil utgjøre verdens første offentlige tilgjengelige hydrogenstasjon med integrert produksjon av hydrogen fra biogass» sa Chris Tornblom, administrerende direktør i Metacon.

”Vi er svært fornøyde med at denne leieavtalen er signert. Biogass kan være en viktig kilde for hydrogen, og med denne enheten vil vi være i stand til å verifisere driftsparametere for bærekraftig lokal produksjon på en av våre hydrogenstasjoner. Det er en økende interesse for hydrogeninfrastruktur, ettersom både lette og tunge hydrogenbiler i større antall kommer inn i markedet», sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion AS.

Reformeren vil bli satt i drift til høsten, og endelig lokalisering er ennå ikke besluttet.

Viken er med på hydrogenlaget

Introduksjon av hydrogen drivstoff er en utfordrende oppgave som krever at mange aktører jobber koordinert og målrettet.  Toyota og Hyundai har tidligere annonsert at de vil delta finansielt i arbeidet med oppbygging av kapasitet på Hynions hydrogenstasjon på Høvik, og nå engasjerer også Viken fylkeskommune seg i arbeidet med å sikre regionens hydrogen­forsyning.  

«Salg av hydrogen i en tidlig fase har en krevende forretningsmodell, og vi er derfor svært glade for at Viken fylkeskommune viderefører ordningen Akershus hadde med drifts­tilskudd» sier Ulf Hafseld, daglig leder for selskapet Hynion som driver hydrogenstasjonen på Høvik.  Den er for tiden Norges eneste offentlig tilgjengelige stasjon for tanking av hydrogen.  

«Hydrogen en del av den fremtidige løsningen for utslippsfri transport» uttaler Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.  «Jeg er glad for at vi med støtten til Hynion har kunnet bidra til å opprettholde et veldig viktig tilbud for bileierne i regionen som har valgt bil med brenselcelle. Vikens fremtidige politikk for hydrogen i transportsektoren er under vurdering. Fylkeskommunen vil i denne sammenhengen legge vekt på næringslivets engasjement og vilje til å satse på hydrogen-infrastruktur og kjøretøy» avslutter Tvinnereim.

«For oss som brukere av hydrogenbiler er det et viktig signal at Viken fylkeskommune nå går inn og bidrar til at driften kan fortsette som planlagt.  Det var meget krevende å måtte la hydrogenbilen stå i fem måneder», sier Magnhild Faleide som jobber i firmaet Fysiodirekte som ambulerende fysioterapeut mellom Asker og Oslo.  De siste tre månedene har hun kunnet bruke hydrogenbilen nesten som normalt, men er avhengig av å bestille timer for å få tanket hydrogen.

«Dette skyldes at kapasiteten på den delen av stasjonen som er satt i drift er såpass lav at vi må fordele tankingene utover døgnet.  Nå tankes det biler fra tidlig mandag morgen til sent søndag kveld, og det ser ut til å holde unna det meste» uttaler Hafseld etter vel tre måneders drift på Høvik.  Stasjonen som den nå står er for liten for å kunne gi en robust hydrogenforsyning, selv om den med de gjennomførte optimaliseringene leverer opp til det dobbelte av det den er designet for.  For å forbedre forsyningssikkerheten bygges det nå en linje to som skal sikre økt kapasitet og samtidig fungere som en back-up for dagens linje. Den planlegges å være i drift i april.

«Jeg gleder meg til økt kapasitet og økt trygghet for å få tanket hydrogen.  Inntil det er på plass er jeg sikker på at Hynion fortsatt vil bidra med fantastisk service slik de yter hele tiden», sier Wenche Alm. Hun er svært glad for å være tilbake bak rattet i hydrogenbilen igjen, og er tydelig på at hun kan utføre sin jobb mer effektivt med denne.  Men på ønskelisten står også flere hydrogenstasjoner i Norge slik at bilen kan få enda større bruksverdi.