Hynion ekspanderer til Sverige

Hynion signerte denne uken en avtale med Woikoski om kjøp av deres hydrogenstasjon i Gøteborg.  Stasjonen har det siste året vært stengt for tanking, og Hynion vil nå gjenåpne stasjonen slik at brukere i Gøteborg-regionen igjen kan få tanket hydrogen.

«Overtagelse av Gøteborgstasjonen er en god mulighet for Hynion til å etablere seg som leverandør av hydrogen drivstoff også i Sverige» uttaler Daglig leder Ulf Hafseld i Hynion AS.  «Hydrogen representerer et viktig nullutslippsdrivstoff som samfunnet har stort behov for i den omstillingen transportbransjen skal gjennom i de kommende årene.  Med denne overtagelsen kan vi raskere komme i gang med å gjennomføre våre planer i Sverige» fortsetter Hafseld.

Woikoski har som følge av endringer i sin strategi ikke lenger ønske om å drive sine hydrogenstasjoner videre. Hynion har avtalt at de også overtar en annen stasjon Wokoiski har bygget i Finland.  Styreleder Kurt Dahlberg i Hynion så tidlig potensialet til å få disse stasjonene til å bli nyttige i Hynions strategi for Sverige.  «Det er gledelig at Hynion nå får sin første stasjon i Sverige, og vi vurderer nå beste plassering for den andre stasjonen.  Selskapet Hynion er i sterk vekst og vil etablere flere stasjoner for å gi et godt tilbud til de som ønsker å gå over til hydrogen drivstoff» uttaler Dahlberg.

Stasjonen i Gøteborg vil gjennomgå en oppgradering før den settes i drift, og den vil bli håndtert gjennom selskapet Hynion Sverige AB.  Tidspunktet for gjenåpning er ennå ikke fastsatt.

Med dette oppkjøpet vil Hynion ha fire hydrogenstasjoner i sin portefølje.  I November i fjor åpnet stasjonen på Høvik i Norge som har betjent alle Osloregionens biler de siste fire månedene.  Stasjonen utvides med en ny forsyningslinje i samarbeid med Hyundai og Toyota, og dette vil sørge for å bedre kapasitet og forsyningssikkerhet når den er klar i slutten av april.  Stasjonen i Porsgrunn vil åpnes etter hvert som etterspørselen øker i regionen.

Metacon og Hynion går videre i sitt samarbeid

Metacon og Hynion har inngått en avtale hvor Hynion vil leie en hydrogengenerator fra Metacon. Reformeren vil ha en kapasitet til å produsere omtrent 40 Nm3 hydrogen i timen, hvilket er tilstrekkelig til å tanke 25 – 30 hydrogenbiler hver dag. Oppgradert biogass skal brukes som råstoff for hydrogenproduksjonen.

«Dette representerer et viktig skritt i Samarbeidsavtalen med Hynion og vil utgjøre verdens første offentlige tilgjengelige hydrogenstasjon med integrert produksjon av hydrogen fra biogass» sa Chris Tornblom, administrerende direktør i Metacon.

”Vi er svært fornøyde med at denne leieavtalen er signert. Biogass kan være en viktig kilde for hydrogen, og med denne enheten vil vi være i stand til å verifisere driftsparametere for bærekraftig lokal produksjon på en av våre hydrogenstasjoner. Det er en økende interesse for hydrogeninfrastruktur, ettersom både lette og tunge hydrogenbiler i større antall kommer inn i markedet», sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion AS.

Reformeren vil bli satt i drift til høsten, og endelig lokalisering er ennå ikke besluttet.

Viken er med på hydrogenlaget

Introduksjon av hydrogen drivstoff er en utfordrende oppgave som krever at mange aktører jobber koordinert og målrettet.  Toyota og Hyundai har tidligere annonsert at de vil delta finansielt i arbeidet med oppbygging av kapasitet på Hynions hydrogenstasjon på Høvik, og nå engasjerer også Viken fylkeskommune seg i arbeidet med å sikre regionens hydrogen­forsyning.  

«Salg av hydrogen i en tidlig fase har en krevende forretningsmodell, og vi er derfor svært glade for at Viken fylkeskommune viderefører ordningen Akershus hadde med drifts­tilskudd» sier Ulf Hafseld, daglig leder for selskapet Hynion som driver hydrogenstasjonen på Høvik.  Den er for tiden Norges eneste offentlig tilgjengelige stasjon for tanking av hydrogen.  

«Hydrogen en del av den fremtidige løsningen for utslippsfri transport» uttaler Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.  «Jeg er glad for at vi med støtten til Hynion har kunnet bidra til å opprettholde et veldig viktig tilbud for bileierne i regionen som har valgt bil med brenselcelle. Vikens fremtidige politikk for hydrogen i transportsektoren er under vurdering. Fylkeskommunen vil i denne sammenhengen legge vekt på næringslivets engasjement og vilje til å satse på hydrogen-infrastruktur og kjøretøy» avslutter Tvinnereim.

«For oss som brukere av hydrogenbiler er det et viktig signal at Viken fylkeskommune nå går inn og bidrar til at driften kan fortsette som planlagt.  Det var meget krevende å måtte la hydrogenbilen stå i fem måneder», sier Magnhild Faleide som jobber i firmaet Fysiodirekte som ambulerende fysioterapeut mellom Asker og Oslo.  De siste tre månedene har hun kunnet bruke hydrogenbilen nesten som normalt, men er avhengig av å bestille timer for å få tanket hydrogen.

«Dette skyldes at kapasiteten på den delen av stasjonen som er satt i drift er såpass lav at vi må fordele tankingene utover døgnet.  Nå tankes det biler fra tidlig mandag morgen til sent søndag kveld, og det ser ut til å holde unna det meste» uttaler Hafseld etter vel tre måneders drift på Høvik.  Stasjonen som den nå står er for liten for å kunne gi en robust hydrogenforsyning, selv om den med de gjennomførte optimaliseringene leverer opp til det dobbelte av det den er designet for.  For å forbedre forsyningssikkerheten bygges det nå en linje to som skal sikre økt kapasitet og samtidig fungere som en back-up for dagens linje. Den planlegges å være i drift i april.

«Jeg gleder meg til økt kapasitet og økt trygghet for å få tanket hydrogen.  Inntil det er på plass er jeg sikker på at Hynion fortsatt vil bidra med fantastisk service slik de yter hele tiden», sier Wenche Alm. Hun er svært glad for å være tilbake bak rattet i hydrogenbilen igjen, og er tydelig på at hun kan utføre sin jobb mer effektivt med denne.  Men på ønskelisten står også flere hydrogenstasjoner i Norge slik at bilen kan få enda større bruksverdi.

Hydrogenbiler er nødvendig

Under gjengis debattinlegg publisert i Teknisk Ukeblad 0120

TU´s redaktør sier kategorisk i sin lederartikkel at vi skal glemme hydrogenbiler.  Heldigvis er det mange som ikke deler hans standpunkt siden vi ser stor nytteverdi i denne nullutslipps­løsningen.  Og vi trenger å ha med hydrogenbilene i arbeidet med å omstille verden fra fossile drivstoff til fornybare. 

Underlig nok er det svært mange som tenker at det kun må være ett drivstoff når vi skal foreta dette skiftet.  Men, er det noen grunn til det?  Få stiller spørsmålstegn om behovet for to fossile drivstoff som vi i dag har med bensin og diesel.  Som for el og hydrogen har disse områder hvor ett drivstoff gir større fordeler enn det andre, men de kan i utgangspunktet brukes overalt.  Tilsvarende for el og hydrogen, som i tillegg har store synergimuligheter i et fornybart samfunn. 

Skiftet vi nå skal gjennom, medfører en ekstremt stor og krevende omstilling som vil ta lang tid å gjennomføre.  Men, med den korte tiden vi har til disposisjon for å gjøre kraftige klimatiltak kan man undres over mangelen på forståelse om at vi trenger alle hjelpemidler vi kan få tak i, for å få til en raskest mulig omstilling. En diskusjon om hvorvidt det skal være el eller hydrogen bilene skal gå på, gir feil fokus og mye «energilekkasje».  Diskusjonen bør heller fokusere på hvordan man kan få flest mulig kjøretøy over fra fossilt til fornybart.  Så dersom en slik omstilling er nyttig for å løse det store problemet man står ovenfor, får man undersøke om det er noen feil med hydrogenbilen som gjør at den «skal glemmes».  

For de som har kjørt siste generasjons hydrogenbiler fra Hyundai og Toyota, er det en bred enighet om at dette er en meget gode alternativer til dagens fossilt drevne biler. Moderne, komfortable biler som er like stillegående som elbilene.  Og ikke så rart det, siden hydrogen­biler er elektriske biler, men med en annen løsning for energilagring.  Som batteri­teknologien utvikler også hydrogenteknologien seg raskt.  Drivstofforbruket på hydrogen­bilene går ned, og sammenligner man biler som Audi Quattro etron og Hyundai Nexo, er ikke avstanden i energiforbruk mellom de to så stor; En tur på 45 mil til fjells i romjulen med fullastet hydrogenbil ga et forbruk på 30 kWh per 100 km, hvilket ikke er mer enn 10-15 % over det Audien forventes å bruke på samme tur. Og begge ligger godt under halvparten av det en dieselbil ville bruke av energi på samme strekning. Tanking av hydrogen tok tre minutter ved avreise fra Oslo, med tanking to dager etter hjemkomst etter litt småkjøring.   Reduksjon i energiforbruket i seg selv taler for skifte til begge typer nullutslippsbiler.  Da blir det fort andre argumenter som blir avgjørende for hva folk velger; tilgjengelige bilmodeller, kostnader for kjøp og bruk av bilen, mulighet for hjemmelading, tidsforbruk for lading vs. tanking, samt tilgjengelighet av infrastruktur. Hydrogenbiler og -drivstoff ligger på tilsvarende priser som fossilbiler og -drivstoff, så dette er ikke til hinder for et skifte, mens antall modeller foreløpig er svært begrenset.

Infrastrukturen for tanking av fossilbilene er meget god, selv om det blir stadig færre bensinstasjoner.  Studier viser at kostnaden for å etablere infrastruktur for hydrogen ikke er høyere enn hurtigladere målt per kjøretøy stasjonen kan betjene. Men kostnadene fordeler seg litt annerledes.  Den initielle kostnaden for å etablere en stasjon for hydrogen er høyere enn den for å etablere en hurtiglader, hovedsakelig fordi de bygges for større kapasitet. Elbilene har fordelen av å kunne bruke stikkontakter hjemme og man får dermed et tidlig nettverk raskt og billig på plass.  Slik sett er terskelen for markedsintroduksjon høyere for hydrogenbilene hvor man må bygge et lite nettverk av stasjoner for at hydrogenbilen skal få et fornuftig anvendelsesområde.

Etter å ha vært en foregangsnasjon har vi dessverre hatt en negativ utvikling i antall hydrogenstasjoner det siste året.  Nettopp fordi en slik introduksjon er krevende.  Hynion har nylig fått gjenåpnet stasjonen på Høvik i Bærum for å gi hydrogenbilene i regionen et minimums­tilbud for tanking.  Denne utvides nå for å gi bedre kapasitet, men videre utvikling i antall hydrogenstasjoner er foreløpig ikke klart.  Her avventes også den lenge bebudede hydrogenstrategien fra Regjeringen, som vil si noe om hvilket fokus nasjonale myndigheter vil ha på dette feltet.  Det bør komme en nasjonal plan for det første nettverket av stasjoner, mens det senere kan etableres stasjoner etter vanlige kommersielle modeller.  

Norge har store fossile ressurser i form av olje og naturgass, men det er sterkt press på industrien for omstilling og for å la olje og gass bli liggende i reservoarene. Men egentlig er det ikke de fossile ressursene som er problemet, det er det at vi slipper karbonet ut i atmosfæren som skaper den globale oppvarmingen.  Klarer vi å konvertere naturgassen til hydrogen uten at det slippes ut karbon, vil våre fossile ressurser fortsatt ha meget stor verdi. Det forskes mye på dette området, og det bør være mulig å finne gode løsninger.  Og når det er på plass, sitter Norge med enorme mengder hydrogen som vil være enda mer verdifull om det finnes hydrogenbiler!Så dersom det er et godt klimatiltak, bra for nasjonen, kostnadsmessig på linje med fossile biler, samt gir bilister med «kabelallergi» et nullutslippsalternativ, er det vel ingen grunn til å glemme hydrogenbilen?

Delegasjon møtte Klimadepartementet

En delegasjon hydrogenforkjempere var denne uken på møte med Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klimadepartementet.  Gruppen bestod av representanter fra Norsk Hydrogenbilforening, Hyundai, Toyota og Hynion.

Formålet med møtet var å informere om den ytterst krevende situasjonen det har vært for hydrogenbilister det siste halve året, samt for å diskutere hva som videre kan gjøres for å bygge opp igjen et nettverk av hydrogenstasjoner i landet.

Mot slutten av 2019 ble situasjonen noe forbedret ved at stasjonen på Høvik åpnet, men det ble kun en endring fra hydrogentørke til hydrogenrasjonering med behov for timebestilling. Når linje to kommer opp på Høvik i februar-mars vil situasjonen bli mindre anstrengt i Oslo-området.  Asko gjenåpnet sin stasjon i Trondheim rett før jul, men for de som har hydrogen­bil i Bergen er det fortsatt ikke funnet noen løsning.

Delegasjonen synliggjorde den krevende situasjonen det har vært å være hydrogenbileier det siste halve året, og etterlyste det lenge bebudede statlige engasjementet for å etablere hydrogen infrastruktur i Norge.  Bilprodusentene Toyota og Hyundai var tydelige på at de nå trapper opp produksjonskapasiteten for hydrogenbiler, og at de kommer i stadig større volumer i årene som kommer. Det ble informert om planen for å få opp et minimum av infrastruktur i Oslo-området (Høvik I og II), samt muligheter for å få en ny stasjon på Ryen.  Sistnevnte kan komme raskere dersom sentrale myndigheter bidrar i større grad til prosjektet.

Det var enighet om at Klimadepartementet vil kalle inn hydrogenaktørene til et møte, for å avklare nærmere hva som kan og bør gjøres for å sikre at hydrogenbil igjen kan bli et aktuelt kjøpsvalg.

Samarbeid mellom Hynion, Hyundai og Toyota om økt hydrogenkapasitet på Høvik

Etter åpningen av hydrogenstasjonen til Hynion på Høvik i Bærum i november har de fleste av hydrogenbilene i Osloregionen kommet på veien igjen.  Kapasiteten for tanking er imidlertid begrenset, og dette har Hynion, i samarbeid med Hyundai og Toyota bestemt seg for å gjøre noe med.  Denne uken ble en avtale signert, hvor de to bilprodusentene bidrar økonomisk til Hynion´s arbeide med å bygge ut kapasiteten ved hydrogenstasjonen på Høvik slik at den dekker behovet til bilistene. 

Stasjonen, slik den åpnet i November, har fungert meget godt, og har med styrt tanking gitt nesten dobbel kapasitet av hva den var designet for. «Nå skal den utvides med en ny prosesseringslinje og dispenser» sier Ulf Hafseld leder for Hynion.  «Dette gir forbedret kapasitet, og vil gi bilistene bedre forsyning av hydrogen drivstoff. I tillegg vil linjene være uavhengige og dermed fungere som back-up stasjoner for hverandre, hvilket gir større trygghet for at man får tanket bilen sin» fortsetter Hafseld.  Med den nye linjen skal stasjonen kunne betjene 25-30 biler per dag, hvilket vil være tilstrekkelig til å dekke dagens behov.

– Hyundai har et mål om å være en av verdens tre største elbilprodusenter innen 2025, og hydrogen­elektriske biler representerer en vesentlig andel av dette. På kortere sikt er det helt sentralt for oss å støtte kundene som allerede har kjøpt en hydrogenelektrisk bil. Dermed er det viktig for Hyundai Motor Norway å bidra til en fungerende infrastruktur for hydrogen­fylling i Norge, sier Produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Motor Norway. 

-Toyota har stor tro på hydrogen som drivstoff og som en viktig del av løsningen for å erstatte konvensjonelle biler med nullutslippsbiler. Vi er snart klar med vår andregenerasjons hydrogenbil, og det er viktig å sørge for tilstrekkelige fyllemuligheter for nye og eksisterende kunder. Derfor har vi i dag inngått et samarbeid som vil gi økt kapasitet fra stasjonen på Høvik, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.  

«Vi er glade for at vi har fått til et slikt samarbeid som tydelig viser at hydrogenbilen har en plass i arbeidet med å omstille kjøretøyparken til nullutslipp» avslutter Ulf Hafseld.

Den første uken på Høvik

Det har vært en hektisk uke på hydrogenstasjonen på Høvik siden vi åpnet for tanking forrige fredag.  Vi har møtt svært mange fornøyde kunder på stasjonen, selv med litt begrensinger i «frihet til å tanke» og sluttrykk.

Systemet med timebestilling ser ut til å fungere rimelig bra, og gir både oss som stasjons­driver og kundene en grad av forutsigbarhet på hva som kan oppnås rundt tanking i løpet av en dag.  Det er også lett å komme i kontakt med kundene, og vi får mulighet til å sende ut informasjon via epost eller kontakt via telefon.

Så langt er det faset inn over 50 hydrogenbiler, og det kommer stadig flere ut på veien.  Noen får en overraskelse med flatt batteri, eller man har overvurdert hvor mye hydrogen som var på tanken.   Flere biler har kommet inn på lasteplanet på en redningsbil, men alle har kjørt fornøyd av gårde for egen maskin – endelig med bare vanndamp fra eksosen. 

Statistikken sier at vi har tanket 70 biler den første uken og levert rundt 225 kg hydrogen.  I snitt blir det 32 kg per dag.  Vi har sett flere fyllinger på over 5 kg, og mange rett under.  Dette tyder på at det var mange svært tomme biler der ute. 

Systemet med timebestilling ser ut til å fungere etter hensikten, og vi vil fortsette med dette til vi får økt kapasiteten med linje 2. Dette vil tidligst skje i januar.  Vi fortsetter også med tanking til 90 % da det ser ut til å gi folk flest tilstrekkelig bevegelsesfrihet i en overgangs­periode, og samtidig gir maksimalt antall biler som kan tankes vs. dagens kapasitet på stasjonen.

Timer for tanking av din bil bestiller du her.

Hydrogentørken er endelig over!

Etter at alle landets hydrogenbilister har sittet hydrogenfast i over fem måneder, kan Hynion endelig glede dem med at stasjonen på Høvik nå åpner for tanking.  Stasjonen var tidligere drevet av Hyop, men ble overtatt av Hynion tidligere i år.  «Vi har jobbet hardt for å få frem et alternativ for hydrogenbilistene» sier Ulf Hafseld, som er leder for selskapet Hynion.  Han har daglig fått en rekke henvendelser fra bilister som ønsker seg hydrogen, og har merket seg at disse har blitt mer og mer fortvilte ettersom tørken har vedvart.

Grundige gjennomganger av stasjonen på Høvik har vært foretatt av to ulike eksterne inspektører, som har verifisert at stasjonen holder mål og følger alle regler i henhold til Forskrifter om Brannfarlig vare og Trykkpåkjent utstyr.  I etterkant har DSB gått igjennom dokumentasjonen og sett at alt er gjennomført slik det skal.

«Det gleder oss at vi nå er klarer til åpning» uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hynion AS.  «Vi har god tro på vår teknologi som ble utviklet av erfarne prosess­ingeniører fra Norsk Hydro og Statoil for et drøyt tiår siden.  Kjernemodulen på Høvik har vært i drift siden 2009, og har vist et sikkert og pålitelig design i alle disse årene.  Arbeidet med å finne frem all dokumentasjon og verifisere alle komponenter sammen med inspektørene har vært en tidkrevende, men nyttig prosess. «Gledelig var det også å se at det ikke var behov for å endre noe i vår prosess, men snarere at jobben bestod i å finne frem rett dokumentasjon for alt» uttaler Ulf Hafseld.

«Vi tror denne grundige gjennomgangen av en rekke spesialister bærer frem budskapet at hydrogen er et trygt alternativ drivstoff dersom man håndterer det slik det skal håndteres ifølge regelverket.»  Nå ser vi frem til å ønske kundene velkommen til vår hydrogenstasjon på Høvik avslutter Ulf Hafseld. 

For å fase inn de mange hydrogenbilene som nå er helt tomme, har vi etablert et system for timebestilling. Bruk denne linken for å bestille time for tanking av din bil.

Hydrogensamarbeid etablert mellom Metacon og Hynion

Oslo/Karlskoga, 25. oktober 2019

En sterk allianse i det raskt fremvoksende hydrogenmarkedet ble etablert i dag da Metacon AB i Sverige og Hynion AS i Norge signerte en MoU for samarbeid. De to selskapene har komplementær teknologi som passer godt sammen; Metcaon med reformere for hydrogenproduksjon fra biogass eller naturgass, Hynion med teknologi for å prosessere hydrogenet og levere det som drivstoff til kjøretøy på sine hydrogenstasjoner.

To meget erfarne selskaper går nå sammen og sikter mot det skandinaviske markedet i første omgang. ”Jeg er veldig tilfreds med dette samarbeidet,” sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion. I løpet av de siste femten årene har han vært involvert i utvikling av hydrogenstasjonsteknologi og har tatt del i mange viktige demonstrasjons­prosjekter i Europa. «Det er mange kilder for biogass, og disse er ennå ikke utnyttet som hydrogenkilde. Med kombinasjonen av Hynions stasjonsteknologi og Metacons produksjonsenheter vil vi kunne tilby en uslåelig kombinasjon for å levere drivstoff uten klimagassutslipp» fortsetter Ulf Hafseld.

«Dette samarbeidet vil gi oss muligheten til å dele vår ekspertise og kunnskap, med sikte på å utforske fremtidige muligheter i hydrogensektoren. Vi har til hensikt å lansere verdens første offentlige hydrogenstasjons-applikasjon basert på integrert, lokal produksjon av hydrogen fra lokalt biodrivstoff og etablere hydrogenproduksjon og stasjonsnettverk fremover», sier Christopher Törnblom, administrerende direktør i Metacon.

Partene vil starte i det skandinaviske markedet og diskuterer nå den første stasjonen som skal være en pilotstasjon for det nye samarbeidet. ”Vi er veldig glade for å få en ny kilde for grønt hydrogen gjennom samarbeidet med Metacon” avslutter Ulf Hafseld.

Om Hynion

Hynion AS er et nyetablert selskap som bygger på industriell erfaring fra Norsk Hydro, Statoil og Hyop. Hynion spesialiserer seg på levering av hydrogen drivstoff til sluttbrukere, og har med seg erfaring fra utvikling, bygging og drift av en mengde hydrogenstasjoner de siste to tiårene. Hydrogenstasjonen på Høvik i Bærum vil snart åpne for kunder.

Kontakt Hynion AS:  Adm.dir. Ulf Hafseld, +47 90894153, uh@hynion.com,